Revisión y comprobación de Informes Finales Expedientes Subvenciones Cooperación Contrato Menor DG Cooperación - CAIB

Objecte del contracte

El contracte té per objecte la prestació del servei de revisió de la justificació final (informe final tècnic i econòmic) de les subvencions atorgades en matèria de
cooperació internacional pel desenvolupament de projectes que ja han finalitzat la seva execució, mitjançant el compte justificatiu, i del compliment de les condicions
imposades en les respectives resolucions de concessió de les subvencions.

Aquest document estableix les obligacions tècniques i activitats específiques que s’han de dur a terme per l’entitat adjudicatària del contracte menor del «Servei per a
la revisió de les memòries finals de les subvencions per a projectes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, concedits per la DGC»

Forma de contractació

Contracte menor per la revisió dels informes finals de subvenció de la DG de Cooperació amb termini per presentar les ofertes dia 9 de maig de 2022 a les 08:00h.

Les ofertes s’han de remetre a l’adreça: jfortuny@dgcooperacio.caib.es

BASES: AQUÍ