Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l´Horizó 2030. Estudi del CES (H2030)

Publicació del Dictamen del CES 5/2020 que du per títol:

 

DICTAMEN 5/2020 SOBRE “L’ESTUDI SOBRE LA PROSPECTIVA ECONÒMICA, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LES SOCIETATS DE LES ILLES BALEARS A L’HORITZÓ 2030 (H2030)”

El dictamen es el resultat d’un encàrrec fet al CES pel govern de les Illes Balears. Primer es realitzà un estudi de prospectiva amb un seguit de propostes formulades pels experts científics; després aquestes propostes foren debatudes i ampliades en els diferents fòrums insulars i posteriorment una comissió de 18 consellers i conselleres del CES, feren les seves aportacions i posaren a votació el conjunt de les 444 propostes identificades. Finalment el ple del CES aprovà per unanimitat el text que s’adjunta. També s’acordà que figurarien en un annex electrònic, tot el procés de debat i de governança que ha acompanyat el resultat del text final.

 

Adjuntam els tres treballs que acompanyen al dictamen:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.-

– Informe dels Serveis Tècnics del CES sobre el Dictamen 5/2020, sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030 (H2030) i sobre el seu procés de governança.

– Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030).

– Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030) [Extracte de propostes i mesures 2019].

Aquest dictamen va esser aprovat per unanimitat dels consellers i conselleres del CES el 6 d’octubre de 2020. En el mateix dictamen s’aprovà la creació per part del CES d’una Comissió de Treball de seguiment del dictamen H2030. Aquesta comissió promourà debats, seminaris, estudis, en la línia d’aprofundir les propostes del dictamen, el tractament d’algunes de les seves mancances, i enfortir les relacions entre els diferents components de la societat civil de les Illes i les seves administracions públiques. Estam a la seva disposició per a qualsevol aclariment en torn al dictamen i al seu procés de debat, així com ens agradaria rebre els seus suggeriments i aportacions, pel que hauria de ser la feina de seguiment de la dita comissió.

Rafel Ballester Salvà

President del CES de les Illes Balears
Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears

Adreça: Plaça de Son Castelló, 1. 07009-Palma
Tfn.: 971-17.71.99
Web: http://

ces.caib.es

Consell

Econòmic i Social (CES) Illes Balears
Adreça: Plaça de Son Castelló, 1. 07009-Palma
Tfn.: 971-17.71.99
Web: http://ces.caib.es