Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria Curs 2023-2024 Obert el plaç d'inscripció màster UIB

En què consisteix?

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria.

Per a l’ingrés al Màster en Comptabilitat i Auditoria es requereix estar en possessió del títol de Graduat/ada en Administració i Direcció d’Empreses, així com els antics títols de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Llicenciat/ada en Administració d’Empreses, Llicenciat/ada en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors. També es podran acceptar els títols de Graduat en Turisme (també Diplomat en Turisme) i Graduat en Economia, depenent del pla d’estudis de la universitat de procedència, que s’analitzaria per tal de comprovar la formació comptable inclosa.

Els/les titulats/ades universitaris/àries que hagin cursat altres estudis (i els qui no tinguin formació comptable suficient de l’apartat anterior) podran accedir al màster en cas que demostrin coneixements suficients de comptabilitat. Aquests coneixements quedaran demostrats sempre que se superi una prova d’accés a tal efecte que es farà el mes de juliol.

Dins l’oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’entrada al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.

Quines competències adquiriré?

El programa s’adreça a potenciar en l’alumne:

  • La capacitat d’interpretació de la informació comptable.
  • El coneixement profund de la normativa comptable i d’auditoria, així com la capacitat d’aplicar-la d’una forma correcta.
  • L’ anàlisi de les conseqüències que la informació comptable produeix en l’entorn econòmic i social en el qual es troba.
  • Les capacitats de creativitat i innovació, per poder donar satisfacció a les funcions que la societat exigeix a l’expert comptable, cada vegada més complexes, en lògica congruència amb l’amplitud i la complexitat de l’activitat econòmica i social.
  • El criteri fonamentat de la persona en l’exercici professional enfront de situacions o problemes nous i no prevists.

Quines sortides professionals té?

Els objectius fonamentals del Màster se centren en oferir una sòlida formació acadèmica i professional en matèria de comptabilitat i auditoria comptable. D’una banda la formació permetrà a l’alumnat poder exercir una activitat professional lligada a la comptabilitat. En el cas que l’alumne cursi les assignatures d’auditoria, estarà en condicions d’iniciar-se en l’àmbit de les empreses d’auditoria.

Durant el màster es desenvolupen unes pràctiques en empreses de assessoria comptable, en departaments comptables d’empreses, així com en empreses d’auditoria. Tot això produeix un acostament entre l’alumne i la professió, dotant d’un primer contacte amb la experiència laboral. La majoria dels alumnes que han cursat el màster troben feina relacionada amb la comptabilitat i auditoria.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER (60 crèdits en un any acadèmic)

Nom de l’assignaturaTipologiaCrèdits ECTSSemestreProfessor/a previst/a
Comptabilitat Financera i de Societats SuperiorOptativa7,5PrimerEmilio Mauleón Méndez
Comptabilitat Directiva i de GestióOptativa7,5SegonMaria Llompart Bibiloni

Juanabel Genovart Balaguer

Sistema FiscalOptativa7,5PrimerM. Antònia Ribas Bonet
Anàlisi Comptable SuperiorOptativa7,5SegonCarlos Mulet Forteza
Normes Internacionals i ConsolidacióOptativa7,5PrimerCarles Mulet Foteza

Patricia Horrach Rosselló

Comptabilitat d’Entitats no LucrativesOptativa7,5PrimerAntoni Socias Salvà
Auditoria Comptable IOptativa7,5PrimerJulio Capilla

Miguel Angel Barriuso

Auditoria Comptable IIOptativa7,5SegonMiguel Angel Barriuso

Miquel Cañellas

Auditoria Comptable IIIOptativa7,5SegonMiguel Angel Barriuso

Miquel Cañellas

PràcticumObligatòria7,5AnualAntoni Socias Salvà

Patricia Horrach Rosselló

Treball de Fi de MàsterObligatòria7,5AnualProfessors/es del màster

El Màster en Comptabilitat i Auditoria està format per un total de 11 assignatures de 7,5 crèdits ECTS cadascuna, la qual cosa suma un total de 82,5 crèdits. L’alumnat ha de cursar 60 crèdits al llarg del màster, dels quals 15 són obligatoris i corresponen als 7,5 del Pràcticum i als 7,5 del Treball de Fi de Màster. La resta dels crèdits a cursar obligatòriament (45 crèdits), l’alumnat els pot triar entre els 67,5 oferts.

Totes les assignatures tenen 7,5 crèdits ECTS, la qual cosa suposa 187,5 hores de dedicació per a l’alumnat. Les assignatures Auditoria I, Auditoria II i Auditoria III tenen una presencialitat superior, degut a les exigències de formació per part de l’ICAC.

 

ITINERARIS DE L’HOMOLOGACIÓ ROAC

Els estudiants que vulguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per a l’accés al ROAC  han de cursar un itinerari concret segons la titulació amb la qual accedeixen al màster.

Aquest itinerari per a l’homologació ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre l’Agrupació Territorial de les Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears. Mitjançant aquest conveni, les corporacions professionals financen la meitat del cost docent de les assignatures d’auditoria del màster.

Per a més informació:

https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCAU/

Personal d’administració responsable:

Serveis administratius del CEP – Telf.: 971172502

Directors de la titulació:

Patricia Horrach Rosselló – telèfon 971 172896 – patricia.horrach@uib.es

Juanabel Genovart Balaguer – telèfon -971 17 13 63 – juanabel.genovart@uib.es

Triptic Màster Comptabilitat i Auditoria