Decret LLei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la CCAA de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat

PDF

BOIB