Aprobadas las ayudas covid19 a los solicitantes de Baleares La lista la podéis ver por Núm. expediente, Núm. de registro NIF del beneficiario y el Importe de la ayuda

Núm. 124
9 de setembre de 2021

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL
400303 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la despesa, es
reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament

BOIB: AQUÍ

 

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL
405413 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la primera concessió parcial d’ajuts a sol·licitants de la Línia 2 de la Línia Covid d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I de la Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 i es reconeix l’obligació a favor de 4.721 beneficiaris

BOIB: AQUÍ