link
link
Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-Pr

Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-President

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets econom

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets economista.

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegi

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegiado

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicit

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicitudes...

Raons per col·legiar
La función social del econo

Raons per col·legiar
La función social del economista.


Raons per col·legiar

1.- Representació

L'economista és un professional anomenat a introduir racionalitat en la presa de decisions i a contribuir al benestar de la societat.

La millor defensa de la professió és aconseguir el reconeixement per part de la societat de la funció social de l'economista.

Existeix una organització col·legial regida per normes explícitament declarades com a estatuts, reglaments, directrius etc. , i que en general ens representa davant la societat i en particular a través de les Juntes de Govern en les justes de reclamacions i negociacions motivades per diferències que sorgeixin en ocasió del nostre exercici professional.


2.- Regulació i desenvolupament de la professió

Els Col·legis d'Economistes no només regularan la professió establint condicions per a l'exercici de la mateixa delimitant drets i obligacions, organitzant el col·lectiu etc., sinó que seran responsables del desenvolupament reglamentar-ho d'esferes específiques d'actuació professional, amb inclusió de requisits per al seu exercici i mínims tècnics acceptats. En aquesta línia, va néixer el Registre d'Economistes Auditors (REVA) una de les tres Corporacions capacitades legalment per elaborar Normes d'Auditoria.

Actualment existeix un Registre d'Economistes Assessoris Fiscals (REAF) que el seu objectiu primordial és aconseguir la regulació de l'activitat de l'economista dins del camp de l'assessoria fiscal., així com l'Organització d'Economistes de l'Educació (OEE), òrgan especialitzat en matèria d'educació.

Així mateix el Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya està en aquests moments realitzant un gran esforç per consolidar comissions orientades a l'anàlisi de les diferents àrees professionals en les quals duem a terme la nostra activitat.


3.- Actualizació i formació permanent

L'organització col·legial et va a facilitar una formació continuada adaptada al moment, així com una actualització dels teus coneixements.


4.- El col·legi com centre emissor

A través del Col·legi, es transmeten una sèrie de valors o normes ètiques, ja que en l'àmbit de l'actuació professional existeixen unes normes ètiques, que obliguen a determinar conductes morals per a la realització de les quals es pressuposa la llibertat de l'individu que actua per ser responsable de l'actuació que executa.


5.- El col·legi com centre receptor

El Col·legi va acceptar una sèrie de suggeriments que van a determinar la política col·legial.

L'Autoritat Central dins de l'organigrama del col·lectiu són els propis col·legiats, seguint en importància els grups forjadors de la política col·legial, com són el Consell General de Col·legis d'Economistes, els Col·legis Professionals i les pròpies Juntes de Govern.


6.- Col·laboració

El Col·legi va a ser un ens col·laborador de l'Administració o altres persones jurídiques d'interès públic i quan l'interès general ho requereixi, aportant quants estudis i coneixements professionals li siguin demandats.

Es facilitarà a l'Administració Central Autonòmica i Local, als Tribunals de Justícia etc. la relació de col·legiats que siguin requerits per intervenir com a Perits, i/o Auditors en diversos assumptes.

Col·labora amb qualsevol Institució en tasques que afectin a la professió.

Intervé en l'elaboració dels Plans d'Estudis, tant a la Universitat com en el Batxillerat.

Col·labora en l'elaboració de programes i designació de vocals per als Tribunals d'Oposicions que hagin de celebrar-se dins de la seva jurisdicció.


7.- Identificació del col·lectiu

El Col·legi et va a facilitar la possibilitat de conèixer el col·lectiu al que pertanys i aquelles activitats que s'exerceixen (Auditoria, Fiscal, Comptabilitat, Urbanisme, Ensenyament, Serveis Sanitaris, Serveis Socials, Sector Exterior, Associacions Empresarials, Sindicats, Institucions Financeres, Assessoria d'Inversions, Informàtica, Màrqueting, Publicitat, Medi ambient, Turisme, Anàlisi Estadística, Administració de Finques, Món de la Informació etc.).

A través del Col·legi vas a poder conèixer la marxa del mateix per mitjà de Fulles Informatives, Butlletins, Publicacions, Anuaris, Circulars i Actes de les Juntes Ordinàries i Extraordinàries.


8.- Orientació

Vivim en un món en què la informació prolifera de manera vertiginosa i incontrolada. El saber comença a ocupar lloc, suscitant-se la necessitat de seleccionar, classificar i jerarquitzar la informació que disposem. El Col·legi t'ajudarà en aquesta tasca.

T'orientarà i recolzarà en la recerca de treball i especialment en el cas de la primera ocupació.

Possibilitat de posar-te en contacte amb companys del col·lectiu afins a l'activitat que exerceixes o que pretens exercir.

Orientació en la fixació d'Honoraris Professionals, facilitant-te Tarifes Orientatives.


9.- Nexe facilitador

Establiment de canals comunicants amb la Universitat.

El Consell General de Col·legis d'Economistes, i els propis Col·legis som conscients de la necessitat de tenir una comunicació constant i fluïda entre els qui formen, els futurs col·legiats i el Col·legi. Per això a través de les Facultats ha de tenir-se un contacte estret amb els futurs graduats per explicar-los alguna cosa que els interessa, com és, saber perquè serveix el Col·legi.

Establiment de relacions amb Organitzacions Empresarials, relacions amb el món Empresarial, amb l'Administració etc.


10.- Fòrum que et permetrà comunicarte amb els teus coneixements

A través de l'organització de Congressos als quals pots enviar, ponències i comunicacions, trobaràs un fòrum adequat per transmetre i contrastar intel·lectual i empíricament les teves aportacions.

A través de la publicació dels teus articles professionals en les Revistes Col·legials.

Així mateix la possibilitat de crear comissions dins del Col·legi està oberta a tot aquell que proposi un debat sobre qualsevol tema d'interès per al Col·lectiu.


11.- Vigilància i defensa dels drets de la professió

 • Vetllant pel prestigi professional.
 • Lluitant contra l'intrusisme, impedint l'exercici de la professió a els qui no van complir els requisits d'ordre legal establerts a aquest efecte, perseguint si és el cas davant els Tribunals de Justícia als infractors, si bé és cert que en una societat oberta i plural la millor defensa de la professió s'aconsegueix oferint una qualitat tècnica i una eficàcia en la nostra actuació.
 • El El Col·legi defensarà els teus drets en la teva activitat professional davant les autoritats, entitats, empreses i particulars.
 • Vetllarà per la independència, i llibertat necessàries perquè els Col·legiats puguin complir fidelment els seus deures professionals.
 • Procurarà que hi hagi el degut respecte entre companys en temes relacionats amb la professió.
 • Farà complir als seus col·legiats les normes que es dictin per l'Administració, pel Consell General de Col·legis d'Economistes, la Junta General i la pròpia Junta de Govern.
 • Promocionarà l'ocupació de l'economista en l'Administració quan les necessitats així ho aconsellin.
 • En general, defensarà la dignitat de la professió de l'economista davant la societat

12.- Altres serveis

El Col·legi tractarà d'aconseguir el major nombre de serveis que suposin avantatges econòmics per al col·lectiu, com són:

 • Assegurances Colectives.
 • Descomptes en el Lloguer de Cotxes
 • Descomptes en Llibreries
 • Cooperatives d'Habitatge
 • Acords Financer-Bancaris que afavoreixin al Col·lectiu
 • Plans de Pensions


Així mateix, facilitarà altres tipus de serveis com poden ser:

 • Elaboració de currículum vitae i cartes de presentació.
 • Facilitar el cobrament de remuneracions i honoraris professionals quan així el col·legiat ho necessiti.
 • Els col·legiats que exerceixin la Professió de forma lliure, podran realitzar els seus treballs en paper segellat que a aquest efecte aprovi el col·legi.
 • Divulgació informativa sobre aspectes relacionats amb la nostra Professió.
 • Utilizació de BOE, DOGA, BGP, etc.
 • Revista Colegial.
 • Serveis de consultes per Internet.
 • Assessoria jurídic-laboral en el cas de conflictes en l'exercici de la teva professió, o bé en la teva activitat com a treballador per compte d'altri.
 • Posar a la teva disposició una biblioteca.
 • Possibilitat d'utilitzar un aula per poder realitzar treballs en equip.