link
link

Òrgans col·legials

Junta General

La Junta General, a les sessions de la qual tenen el dret i el deure d'assistit tots els col·legiats, amb veu i vot, es convoca amb caràcter ordinari dues vegades a l'any. La primera dins els quatre primers mesos, per a conèixer la memòria elaborada per la Junta de Govern sobre les activitats de l'any anterior i els projectes en curs de realització i aprovació, i si és procedent, dels comptes anuals de l'exercici anterior. La segona, dins el darrer trimestre, per a aprovar, si és procedent, el projecte de pressupost ordinari d'ingressos i despeses.


Junta de Govern

La Junta de Govern, assumeix la plena direcció i administració del Col·legi per a la consecució dels seus fins d´acord amb les facultats que té atribuïdes pels Estatuts, i està constituïda per: Degà-President, vice-degà, secretari, vice-secretari, tresorer, comptador bibliotecari i 8 vocals.

La composició de l'actual Junta de Govern es la següent:

Degà - President: Sr. Onofre Martorell Cunill
Vice-Degà: Sr. Alejandro Sáenz de San Pedro García
Secretari: Sr. Miquel Càneves Vanrell
Vicesecratària: Sra. Margarita Busquets Ripoll
Tresorer: Sr. José Miguel Cregenzan Sanz
Contador-bibliotecari: Sr Antoni Perelló Perelló
Vocal 1r: Sr. Ramón Palou Amengual
Vocal 2n: Sr. Bartomeu Ferrando Ballester
Vocal 3r: Sr. Sebastián Ramón Oliver
Vocal 4rt: Sra. Marta Moyá Rosselló
Vocal 5è: Sr. Carles Monfar Palou
Vocal 6è: Sra. Mª José Riera Tur
Vocal 7è: Sr. Joan Riusech Roig
Vocal 8è: Sr. Santiago Lafuente Mir