link
link

Legislació col·legial

Ús de la denominació d'economista.

D'acord amb l'article 1, paràgraf 3r del Reial Decret de 26 d'Abril de 1977 sobre l'Estatut professional dels economistes:

“Només podran utilitzar la denominació professional d'Economistes, aquells llicenciats en alguna de les llicenciatures relacionades amb l'economia que es trobin integrats als col·legis d'economistes corresponents”.

A continuació es recullen alguns dels documents que conformen l'àmbit d'actuació d'un economista juntament amb els documents purament corporatius del col·legi.