link
link
Documents y quotes
Documents a aportar per a la co

Documents y quotes
Documents a aportar per a la col·legiació

Qui pot col·legiar-se?
Requisits y condicions

Qui pot col·legiar-se?
Requisits y condicions

Activitats i àmbits
d’actuació de l’economis

Activitats i àmbits
d'actuació de l'economista


Activitats i àmbits d'actuació de l'economista

D'acord amb l'establert en el Decret 871/77, de 26 d'abril, pel qual s'aprova l'Estatut professional de l'Economista, que incorpora les funcions pròpies de l'economista, incloses en la Classificació Internacional Uniforme d'Ocupacions de l'oficina de treball de Ginebra (OIT), els mateixos estan facultats realitzar les següents activitats professionals:

 • Administració, Organizació i Direcció de Empreses
 • Auditoria de Comptes
 • Assessoria financera
 • Assessoria comptable
 • Assessoria fiscal
 • Consultoria
 • Investigació y Planificació comercial, tècniques de màrketing, comerç exterior.
 • Sistemes actuarials y de riscos Selecció i integració de personal, mètodes de treball i racionalització administrativa
 • Procesament de dades i tractament de la informació empresarial
 • Arbitratge i actuacions judicials Estudis estadístics i documentació econòmica, comptable i financera Docència
 • Les altres funcions que la legislació els ha conferit o els confereixi

Posibilitats laborals

Sense ànim de ser exhaustius en l'enumeració de les sortides professionals en relació amb les activitats per les quals està facultat un economista, podem assenyalar com a principals les següents, classificades a les següents àrees:

1.- Docència e investigació (institucions públiques y privades)

 • Professor d'Ensenyament Secundari: Batxillerat o Formació
 • Professional Ensenyament
 • Universitari (primer i segon cicle)
 • Programes Master
 • Investigación
 • Profesor de Enseñanza Secundaria: Bachillerato o Formación
 • Profesional Enseñanza Universitaria (primer y segundo ciclo)
 • Programas Master
 • Investigació

2.- Empresa (pública o privada)

 • Gerència y Direcció
 • Departament d'Administració
 • Departament Financer (comptable, riscos, productes financers, auditoria interna, auditoria externa, controller, borsa)
 • Departament Comercial (direcció de vendes, agent comercial)
 • Departament de RRHH (direcció, responsable selecció, valoració de personal)
 • Departament de Màrketing (marketing manager, product manager, responsable de investigació y tècniques de mercat)
 • Departament Exterior (direcció de exportació, responsable de comerç exterior)
 • Departament de Informàtica (auditoria informàtica, tractament d'informació y models empresarials)
 • Serveis d'Estudis (bancs y altres entitats)

3.- Funcionaritat

3.- Funcionariado

Grup A: requereixen específicament posseir la llicenciatura:

 • Professors d'institut (matèria econòmiques)
 • Tècnics Comercials y Economistes de l'Estat
 • Tècnic en Administració civil de l'Estat
 • Tècnic i Inspectors d'Institucions de Crèdit
 • Inspectors d'Hisenda de l'Estat
 • Tècnics Superiors de la Seguretat Social
 • Superior Interventors i Auditors de l'Estat
 • Inspectors d'Entitats de Crèdit del Banc d'Espanya
 • Superior Inspectors d'Assegurances de l'Estat
 • Tècnic Superior de l'Administració General
 • Estadístics Facultatius
 • Intervenció i Comptabilitat Administració de la Seguretat Social
 • Interventors Tresorers de l'Administració Local
 • Auditors del Tribunal de Comptes
 • Cos d'Intendència de l'Exèrcit

Grup B: òbviament un economista està igualment facultat per presentar-se a les oposicions corresponents d'aquest nivell, que exigeixen només tres anys de titulació.

4.- Exercici lliure de la professió

 • Auditor de comptes
 • Assessor fiscal
 • Consultor
 • Assessor financer y comptable
 • Auditor informàtic
 • Assessoria i Gestió de Recursos Humanos
 • Actuacions judicials ( interventors judicials en suspensions de pagaments, comissarios y dipositaris en fallides, peritatges, …)

5.- Organismes internacionals

 • Fons Monetari Internacional (FMI)
 • Banc Mundial
 • Organizació per a la cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE)
 • Organizació per a l'agricultura i l'alimentación (FAO)
 • Unió Europea (UE)
 • Organizació Mundial de la Salut (OMS)
 • Organizació de les Nacions Unides (ONU)

6.- Àrees recents

 • Informàtica empresarial
 • Economistes de l'educació
 • Economistes de la salut
 • Economistes urbanistes
 • Economistes del medi ambient
 • Economistes per a ONGs y cooperació al desenvolupament